Aktiviraj se / 18. 10. 2018

Zaposlitev mladinskega delavca v Centru za mlade Domžale

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je konec leta 2017 objavilo javni razpis “Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”. Center za mlade Domžale je bil uspešen pri kandidaturi na razpis in s tem pridobil finančna sredstva za zaposlitev enega mladega na področju mladinskega dela.

Z javnim razpisom se mladim od 15. do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Javni razpis upošteva načela in cilje Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 in Resolucije nacionalnega programa za mladino 2013-2022 ter predstavlja poseben ukrep na trgu dela.
(vir: http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/doc/JR_AD_2016/JR_ZMD_Informacija_o_rezultatih_javnega_razpisa.pdf)

Tako bo v obdobju od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018 skupaj zaposlenih 113 mladih na projektnem delovnem mestu “mladinski delavec”.

“Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.”

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – eu-skladi.si

 


Prejšnji
Delavnica naravne kozmetike - Gel za tuširanje
Naslednji
Estonski popoldnevi