Domov / Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda

Javni zavod Center za mlade Domžale

Odgovorna oseba in kontaktni podatki

Tinkara Koleša

tel: 01 722 66 00

mobitel: 040 255 568

elektronska pošta: tinkara@czm-domzale.si

Datum objave

9. 9. 2008

Datum zadnje spremembe

11. 12. 2015

Dostop do kataloga

https://www.czm-domzale.si/?cat=40

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Delovno področje zavoda

– organiziranje preventivnih programov s področja preprečevanja drog za potrebe pedagoških in svetovalnih delavcev ter šolske mladine v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja;

– svetovanje in zdravljenje mladih v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči v sodelovanju z institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s problemi mladih s posebnim poudarkom na področju preprečevanja odvisnosti in socialne patologije ter iskanje izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih aktivnosti za razreševanje problemov;

– organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti za otroke in mladino;

– organiziranje razpršene mreže dogajanj za mlade na območjih izven mestnega središča;

– koordiniranje dejavnosti in prireditev za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, društva in posamezniki;

– informiranje in izvajanje akcij širšega pomena s poudarkom na sprejemanju regijskih, vsedržavnih in meddržavnih aktivnosti;

– spodbujanje in organiziranje stikov z ustreznimi organizacijami in združenji iz tujine, predvsem iz zamejstva;

– sodelovanje pri organizaciji in koordinaciji možnosti javnih in priložnostnih del;

– zagotavljanje prostorskih, kadrovskih in finančnih pogojev za spodbujanje aktivne udeležbe mladih v družbenih dogajanjih, za aktivno preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti;

– informiranje mladih ter seznanjanje lokalne skupnosti ter širše javnosti s potrebami mladih ter možnostih sodelovanja in vključevanja v dejavnosti centra;

– informiranje in posredovanje prostorskih kapacitet oziroma rezervacij počitniških in prometnih možnosti, namenjenih mladim (tabori po Sloveniji, interrail, Youth hostels, internati ipd.);

– nudenje organizacijske in tehnične pomoči društvom, ki izvajajo dejavnost za mladino in vodijo mladinske dejavnosti;

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in  predpisov z delovnega področja organa

 

 

Notranji predpisi

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Center za mlade« Domžale

Statut CZM 

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Izjava o varnosti v CZM

Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov

Državni predpisi

Zakon o zavodih

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za javni sektor

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o javnih naročilih

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o računovodstvu
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 in naslednji)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji)
Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 poprav.)
Uredba o napredovanju javnih uslužbence v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008 in naslednji)
Druga pozitivna zakonodaja, s področja delovanja zavoda.
Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Zbirke podatkov pri informacijskem pooblaščencu

Seznam strateških in programskih dokumentov

LDN 2017

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij je dostopna prek spleta na www.czm-domzale.si.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu zavoda.

Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja

4. ORGANIZACIJSKA SHEMA IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB

Javni zavod Center za mlade Domžale vodi direktorica Tinkara Koleša.

Administrativni referent: Mateja Absec

Koordinator programov: Klavdija Štajdohar

Organi zavoda so:

  • svet zavoda
  • direktor
  • strokovni svet

SVET ZAVODA upravlja zavod in šteje pet članov. Sestavljajo go predstavniki ustanovitelja (2 člana), predstavniki delavcev zavoda (1 član) in predstavniki zainteresirane javnosti (2 člana).

DIREKTOR je poslovodni organ zavoda in hkrati strokovni vodja. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

STROKOVNI SVET sestavljajo strokovni delavci zavoda in strokovnjaki na področjih zdravstva, socialnega varstva, psihologije, pedagogike, kulture in humanitarnih dejavnosti. Strokovni svet šteje 6 članov, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda.

X
X