Skip to main content

Center za mlade Domžale odpira prosto delovno mesto in te vabi, da se pridružiš ekipi. Te veseli delo na mednarodnih projektih in neposreden stik z mladimi? Imaš ideje za zanimive aktivnosti in si dober/a v promociji? Je priprava vsebin za objave na družbenih omrežjih in spletnih straneh zate mala mal’ca?

Če so tvoji odgovori DA, DA, DA, potem si že na dobri poti, da postaneš naš nov CZMjevec/nova CZMjevka. NA POVEZAVI si še poglej pogoje, ki jih moraš izpolnjevati, način prijave in bolj podroben opis delovnih nalog. Se že veselimo tvoje prijave.

ROK PRIJAVE: 15. 11. 2023

Začetek zaposlitve: v decembru

Center za mlade Domžale razpisuje prosto delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (m/ž).
Delovne naloge:

 • organiziranje izvedbe programov zavoda in samostojno vodenje/usklajevanje urnikov dejavnosti in
  logistike pri izvedbi projektov;
 • delo na različnih projektih evropskega sodelovanja na mladinskem področju/skrb za izvajanje mednarodnega programa zavoda;
 • urejanje elektronskih informacij in priprava za spletno stran, redni pregled spletnih strani organizacij
  in programov za mlade, dodajanje novih povezav, skrb za izpolnjevanje obveznosti članstva v različnih informacijskih povezavah;
 • pomoč direktorju zavoda pri oblikovanju in uresničevanju letnega programa zavoda;
 • izvajanje različnih tematskih delavnic na različnih lokacijah;
 • sodelovanje pri pripravi pogodb, razpisov in poročil;
 • pomoč pri izvajanju prostovoljskega programa zavoda;
 • vodenje in izvajanje informativno-svetovalnega dela za uporabnike;
 • mentorstvo prostovoljcem in študentom;
 • koordiniranje svojega področja dela z drugimi zaposlenimi;
 • priprava projektov za javne razpise;
 • izstavljanje računov in skrb za arhiviranje vsebin s svojega delovnega področja;
 • v okviru svojega delovnega področja skrbi za finance, stike z javnostmi, sponzorji v sodelovanju z
  drugimi sodelavci;
 • sledenje novostim s področja mladinskega sektorja (v Sloveniji in mednarodno);
 • zapisovanje, usklajevanje in vodenje terminskih planov za sestanke, srečanja, prireditve, vodenje
  raznih evidenc, pisanje zapisnikov;
 • vodenje prireditev, srečanj, sestankov;
 • sodelovanje pri letnem popisu inventarja osnovnih sredstev in drobnega inventarja;
 • pomoč pri izvajanju del in nalog na kadrovskem področju;
 • organiziranje in izvajanje dejavnosti: animacija, koordinacija, organizacija in izvedba aktivnosti,
  izvajanje nadzora in skrb za urejenost prostorov, ki so v uporabi več uporabnikov in v uporabi zavoda;
 • pomoč pri organiziranju, zagotavljanju in izvedbi celostne promocije zavoda in promocije posameznih aktivnosti zavoda;
 • sodelovanje pri skrbi za delovanje dnevnega centra;
 • nudenje učne pomoči;
 • navezuje stike in sodeluje z informacijskimi centri in točkami v Sloveniji in v tujini ter drugimi
  sorodnimi institucijami;
 • opravljanje drugih del po nalogu direktorja.

Zahtevana strokovna izobrazba: VII/II, humanistična, družboslovna smer

Delovne izkušnje: vsaj eno leto

Zahtevana znanja:

 • znanje slovenskega jezika;
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika;
 • pasivno znanje še vsaj enega svetovnega jezika;
 • obvladovanje informacijske tehnologije (računalnik, programska orodja, digitalni projektor, ozvočenje…);
 • izkušnje pri opravljanju dela z otroki in mladostniki;
 • sposobnosti organiziranja in vodenja.

Druga zaželena znanja in veščine:

 • poznavanje mednarodnih programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota;
 • izkušnje z orodjem WordPress;
 • pripravljenost na delo s skupinami mladih in otrok;
 • izkušnje z javnim nastopanjem;
 • pripravljenost za dodatno izobraževanje doma in v tujini;
 • pripravljenost na delo na terenu in v manj ugodnem času;
 • izkušnje s projektnim delom.

Obseg dela: 40 ur tedensko, delovni čas je neenakomerno razporejen

Trajanje: s kandidatom bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev

Prijava naj vsebuje:

 • spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog;
 • življenjepis in opis dosedanjih delovnih izkušenj;
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
  izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjava o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta;
 • podroben opis dosedanjih delovnih izkušenj (na največ 1 A4 strani).

Zaželeno je, da kandidati predložijo motivacijsko pismo oz. opis priložnosti ter izzivov na tem delovnem mestu (na največ 1 A4 strani).

Kandidati naj prijave posredujejo na tinkara@czm-domzale.si ali v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS –
Samostojni strokovni delavec VII/2 ” pošljejo ali prinesejo na naslov Center za mlade Domžale, Ljubljanska
cesta 58, p.p. 99, 1230 Domžale. Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno 15. 11. 2023 ne glede na način dostave.

Datum objave: 7. 11. 2023

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Center za mlade Domžale si
pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi kandidati. Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Neizbrani kandidati bodo obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi.

Informacije o postopku daje Tinkara Koleša, tinkara@czm-domzale.si, 040 255 568

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.